Privacybeleid

Wij zijn zeer verheugd over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor de directie van Gästehaus Kuck. Het gebruik van de internetpagina’s van het Gästehaus Kuck is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de op het pension Kuck van toepassing zijnde landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft het Gästehaus Kuck talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

 1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van het Gästehaus Kuck is gebaseerd op de begrippen die in de Europese richtlijn en verordening bij de uitvaardiging van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO) worden gebruikt. Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen wij vooraf de gebruikte terminologie toelichten.

In dit Privacybeleid gebruiken wij onder meer de volgende termen:

 • a) persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) de betrokken persoon

Onder “betrokkene” wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 • d) beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat gebruik wordt gemaakt van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

 • g) verantwoordelijke voor de verwerking of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

 • h) verwerkers

Onder “verwerker” wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

 • (i) Ontvanger

Ontvanger”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

Onder derde wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene zich akkoord verklaart met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is de:

Gästehaus Kuck

Im Brand 50

52156 Monschau-Mützenich

Duitsland

Telefoon: +49 2472 802960

E-mail: info@gaestehaus-kuck.de

Website: www.gaestehaus-kuck.de

 1. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van het Gästehaus Kuck verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een datasubject of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem waartoe toegang wordt verkregen en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt het Gästehaus Kuck geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te verzekeren, en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert het Gästehaus Kuck enerzijds anoniem verzamelde gegevens en informatie en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, zodat we uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau kunnen bieden voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

 1. Contactmogelijkheid via de website

De website van het Gästehaus Kuck bevat juridische informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, alsmede directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres) omvat. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

 1. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken of indien de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, daarin voorzien.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 1. Rechten van de betrokkene
 • a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht van toegang

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te allen tijde kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de hem betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Voorts heeft de betrokkene krachtens de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur
  • het bestaan van het recht om de rectificatie of wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, of de beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of zijn persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene bovendien het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties met betrekking tot de doorgifte.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om onjuiste persoonsgegevens over hem of haar onverwijld te laten rectificeren. Voorts heeft de betrokkene het recht om, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, te verlangen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene trekt overeenkomstig artikel 6, lid 6, zijn toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, in. 1 letter a DS-GVO of art. 9 para. 2, onder a), van de GDPR en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.
  • De betrokkene moet, overeenkomstig artikel 21, lid 1 1 DS-GVO en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene verzet zich tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 DS-GVO. 2 DS-GVO om bezwaar te maken tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
  • De persoonsgegevens zijn verwerkt in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 8. 1 DS-GVO verzameld.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene de door het Guesthouse Kuck opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van het Kuck pension zal ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.

Indien de persoonsgegevens door Gästehaus Kuck en ons bedrijf als verantwoordelijke op grond van Art. 17 Para. 1 DS-GVO om persoonsgegevens te wissen, treft het Gästehaus Kuck redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de bekendgemaakte persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van pension Kuck zal in individuele gevallen het nodige regelen.

 • e) het recht om verwerking te beperken

Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van. Art. 21 para. 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wenst de beperking van door Gästehaus Kuck opgeslagen persoonsgegevens te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van het Kuck pension zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij/zij heeft ook het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te verstrekken zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 2. 1 letter a DS-GVO of art. 9 para. 2 letter a DS-GVO of op een contract overeenkomstig Art. 6 para. 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid het recht om gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken overeenkomstig artikel 20, lid 20. 1 GDPR, het recht op rechtstreekse overdracht van persoonsgegevens van een voor de verwerking verantwoordelijke aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot iedere medewerker van Gästehaus Kuck.

 • g) Recht van verzet

Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde op met zijn specifieke situatie verband houdende gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, van de richtlijn. 1, onder e) of f), van de gegevensbeschermingsverordening. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Het Gästehaus Kuck zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Indien het Kuck Guesthouse persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bij het Kuck pension bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal het Kuck pension de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door het Kuck Guesthouse voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, van de Wet bescherming persoonsgegevens. 1 DS-GVO, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van het Gästehaus Kuck of een andere medewerker. Het staat de betrokkene tevens vrij zijn recht van verzet uit te oefenen in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

 • h) geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan uit hoofde van de EU-wetgeving of de nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt het Kuck Guesthouse passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op betrokkenheid van de betrokkene bij de verantwoordelijke voor de verwerking, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i) Recht om een toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 1. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, ordenen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene een website heeft geraadpleegd (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s van de website zijn geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de optimalisering van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort en geanonimiseerd door Google indien de toegang tot onze internetpagina’s plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons onlinerapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door de cookie te plaatsen wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de betreffende Google Analytics-component toe aangezet om gegevens aan Google door te geven ten behoeve van online-analyse. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van de bezoekers en de kliks te achterhalen en vervolgens de afrekening van provisies mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, de plaats van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokken persoon. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke informatie delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google Analytics is geplaatst, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics en met betrekking tot het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on laat Google Analytics via JavaScript weten dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan webpagina’s aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het informaticasysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on is verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient onze onderneming als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van verzoeken om inlichtingen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moest worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO. Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen worden op artikel 6 I, onder c). f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Wij mogen dergelijke verwerkingen met name uitvoeren omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van oordeel dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

 1. Rechtmatige belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c), van de richtlijn. f DS-GVO is ons legitiem belang de bedrijfsvoering ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

 1. Duur gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract.

 1. Wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele regelingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene zijn persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval meedelen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

 1. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring werd opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringsgenerator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als Externe Gegevensbeschermingsfunctionaris Straubing, in samenwerking met de jurist voor gegevensbeschermingsrecht Christian Solmecke.

Scroll naar boven
Scroll naar top